Normativa tècnica de bàdminton

Polilleuger de l'Escola Ciutat de Reus

16, 19 i 20 d'abril de 2018


Modalitat:

Individual

 

Inscripcions

No es permetrà que esportistes de categoria benjamí (anys 2006 i 2007) participin en la competició de categoria aleví. (Punt 2. Convocatòria 36a Olimpíada Escolar Reus 2018).

 
Tanteig i puntuació
 

BENJAMÍ

FEMENÍ I MASCULÍ

ALEVÍ

FEMENÍ I MASCULÍ

Tots els partits es jugaran al millor de 3 jocs.

Tots els partits es jugaran al millor de 3 jocs.

Guanya el joc el/la jugador/a que primer arribi a 11 punts.

El/la jugador/a que guanyi l’intercanvi de cops, afegeix 1 punt a la seva puntuació.

Guanya el joc el/la jugador/a que primer arribi a 15 punts.

El/la jugador/a que guanyi l’intercanvi de cops, afegeix 1 punt a la seva puntuació.

Si la puntuació arriba a 10-10, el/la jugador/a que primer faci 2 punts consecutius guanya el joc.

Si la puntuació arriba a 14-14, el/la jugador/a que assoleixi el punt 15, guanya el joc.

Si la puntuació arriba a 14-14, el/la jugador/a que primer faci 2 punts consecutius guanya el joc.

Si la puntuació arriba a 19-19, el/la jugador/a que assoleixi el punt 20, guanya el joc.

El/la jugador/a que guanya un joc serà qui primer servirà el següent.

Quan un/a jugador/a arriba a 6 punts, tots/es dos/dues jugadors/es disposaran d’un descans de 60 segons. Hi ha un descans de 2 minuts entre el primer i el segon joc i uns altres 2 minuts de descans entre el segon i el tercer.

Quan un/a jugador/a arriba a 8 punts, tots/es dos/dues jugadors/es disposaran d’un descans de 60 segons. Hi ha un descans de 2 minuts entre el primer i el segon jocs i uns altres 2 minuts de descans entre el segon i el tercer.

 
 

Sorteig

Abans de començar el partit, els/les jugadors/es faran un sorteig, qui guanyi decideix primer i l’altre jugador/a decidirà l’opció que quedi pendent:

-    Si primer vol servir o rebre.

-    Iniciar el partit en un camp o l'altre.

 

Canvi de Camp

Els jugadors/es canviaran de camp al finalitzar cada joc; en el cas de jugar-se el 3r joc, durant aquest, es farà canvi de camp quan:

-    A la categoria benjamí: quan un dels jugadors/es arriba a 6 punts

-    A la categoria aleví: quan un/a dels jugadors/es arriba a 11 punts

En cas que el canvi de camp no es realitzi, en el moment que  l’error és detectat i que el volant no està en joc, es farà el canvi de camp, amb la puntuació en que tenien abans de fer el canvi.

 

El Servei

Perquè un servei sigui correcte:

-   S’haurà de realitzar el servei en quant el servidor/a i el receptor/a estiguin preparats/ades. Si el receptor/a intenta tornar el volant, es considerarà que estava preparat/ada.

-  Tant el servidor/a com el receptor/a han d'estar situats/des a les zones de servei diagonalment oposades, sense trepitjar les línies que les delimiten.

-   En el moment de colpejar del volant, el cap de la raqueta ha d’estar mirant cap a baix i tot el volant ha d’estar per sota de la cintura del servidor/a.

-    Quan es comença el moviment endavant del servei, el moviment de la raqueta del servidor/a ha de ser continuat fins finalitzar el moviment i cap endavant. 

-    Desprès de colpejar el volant en el servei, aquest ha de sobrepassar la xarxa i anar cap a la zona de servei de l’adversari/a (està permès tocar les línies de la zona de servei).

 

Àrees de servei i recepció

-  Els/les jugadors/es serveixen i reben en la seva respectiva àrea de servei dreta quan el servidor/a no ha puntuat o té un nombre parell de punts en aquest set.

-   Els/les jugadors/es serveixen i reben en la seva respectiva àrea de servei esquerre quan el/la servidor/a té un nombre senar de punts en aquest set.

 

Punt marcat i pèrdua del servei

-   Si el/la servidor/a guanya l’intercanvi de cops, suma un punt i serveix de nou des de l’altra àrea de servei.

-   Si el/la receptor/a guanya l’intercanvi de cops, suma un punt i serà el nou servidor/a.

 

Faltes

-    Si el servei no es realitza correctament.

-    Si, durant el servei:

o   el volant queda atrapat a la xarxa o es manté suspès a la vora superior

o   el volant el colpeja el/la company/a del jugador/a receptor/a.

-    Si, durant el joc:

o   el volant cau fora dels límits de l’àrea de joc (no es considera fora si cau a les línies)

o   el volant passa a través de la xarxa o per sota d’ella.

o   el volant un cop colpejat pel receptor/a, cau a la seva pista.

o   el volant toca el sostre o parets de la instal·lació.

o   el volant toca qualsevol part del cos o la roba d'un/a jugador/a.

o   el volant toca qualsevol objecte o persona fora de la pista

o   el volant queda atrapat o recolzat al damunt de la raqueta i després de ser colpejat.

o   un/a jugador/a colpeja dues vegades seguides el volant amb diferents gestos.

o   per traspassar el volant a la zona adversària, els 2 jugadors/es del mateix equip colpegen al mateix temps el volant.

o   un/a jugador/a toca (amb la raqueta, el cos o amb la roba) la xarxa o els pals d'aquesta.

o   un/a jugador/a ocupa amb la seva raqueta o el cos, el terreny del seu/va adversari/a per sobre de la xarxa i no finalitza el moviment de la raqueta de tal manera que segueix envaint el camp contrari.

o   un/a jugador/a ocupa amb la seva raqueta o el cos el terreny del seu/va adversari/a per sota de la xarxa.

o   un/a jugador/a no li deixa realitzar el cop al volant per damunt de la xarxa al seu/va adversari/a.

o   un/a jugador/a crida o fa gestos voluntàriament per a que un/a adversari/a es distregui.

 

Repeticions

Hi ha repetició si:

-  El/la jugador/a serveix quan el/la receptor/a encara no està a punt.

-  Mentre es realitza el servei, el/la receptor/a i el/la servidor/a fan falta tots dos al mateix moment.

-  Quan el/la receptor/a torna el servei:

o   el volant queda atrapat a la xarxa o es manté penjant a la vora superior.

o   després d'haver superat la xarxa, el volant queda atrapat sobre aquesta.

-  En joc, el volant es desfà i la base se separa completament de la resta del volant.

-  En opinió del/la tutor/a de joc, el joc no es continu o el/la jugador/a de l’equip contrari és distret per un/a entrenador/a.

-  El/la tutor/a de joc de línia no ho ha vist i el/la tutor/a de joc principal no pot prendre una decisió.

-  Davant tots els casos imprevisibles i accidentals.

Quan s’ocasiona una repetició, el darrer servei del set no es compta i el/la jugador/a que ha servit torna a servir.

 

El Joc

El joc ha de ser continu des del primer servei fins que s'acabi el partit, excepte durant les parades permeses pels descansos o si es suspèn el partit.

 

Suspensió del joc

-  El tutor/a de joc pot suspendre el joc pel temps que cregui necessari, quan les circumstàncies fan que sigui necessari, encara que els/les jugadors/es no ho vulguin.

-  El tutor/a de joc principal pot suspendre el joc només en circumstàncies especials.

-  Si el joc es suspèn, la puntuació aconseguida es manté i el joc s'ha de reprendre amb aquesta puntuació.

 

Endarrerir el temps durant el joc

-  El tutor/a de joc és l’únic que pot parar el joc.

-  En cap cas no s’ha d’endarrerir el joc per a que un/a jugador/a es recuperi o descansi o per a donar-li consell.

 

Jugadors/es

- Els/les jugadors/es estan autoritzats/ades a rebre consells durant un partit sempre i quan el volant no estigui en joc.

Cap jugador/a no pot:

o   abandonar la pista durant un partit sense permís del tutor/a de joc, excepte durant els descansos permesos.

o   endarrerir ni suspendre el joc a propòsit.

o   modificar ni fer malbé el volant expressament, per tal de variar la seva velocitat o el vol.

o   comportar-se de manera humiliant.

o   fer-se culpable de conductes incriminables i no determinades en els reglaments de bàdminton.

 

Sancions

El tutor/a de joc sancionarà les faltes:

o   donant una advertència al/la jugador/a en qüestió.

o   si el/la jugador/a ja ha rebut una advertència, si li atorgarà una falta.

o   si el jugador/a, se li atorga una falta perquè no respecta les decisions del tutor de joc, se li restarà un punt de la puntuació del partit, menys en el cas de que la seva puntuació sigui cero, i en el cas que siguin servidors, perdran el servei; si és perquè li falta el respecte al/s adversari/s se li sumarà 1 punt a l’adversari/a, i en el cas que el/la jugador/a que fa la falta, siguin servidor(s)/a(es) perdrà(an) el servei.

 

Pèrdua del partit:

o   Es donarà per perdut el partit, en el cas de faltes evidents o constants, comptant una falta al jugador/a i informant immediatament al tutor/a de joc principal.